+oonAr Show :

Bi+map

Bi+map bima map, bi+map hey hey hey, bi+map bima map, bi+map yeah yeah yeah
Bima map bima map, bi+map hey hey hey, mujaki na koibi+o, pre++y bi+map, beau+iful
Bi+map bima map, bi+map hey hey hey, bi+map bima map, bi+map yeah yeah yeah
Bima map bima map, bi+map hey hey hey, +okimeku hanabana, lovely bi+map, wonderful
Bi+map bima map, bi+map hey hey hey, +enshi no R&R, bi+map, I love you, forever
Bi+map bima map, bi+map hey hey hey

Wooooooooooooo wooooooooooooo, bi+mapBi+map bima map, bi+map hey hey hey, bi+map bima map, bi+map yeah yeah yeah
Bima map bima map, bi+map hey hey hey, kirameku hoshikuzu, dreamy bi+map, wonderful
Bi+map bima map, bi+map hey hey hey, bi+map bima map, bi+map yeah yeah yeah
Bima map bima map, bi+map hey hey hey, +omedonai namida, lovely bi+map, beau+iful
Bi+map bima map, bi+map hey hey hey, +enshi no graphic, bi+map, I love you, forever
Bi+map bima map, bi+map hey hey hey

Wooooooooooooo wooooooooooooo, bi+map, looooooove you looooooove you, bi+map, wooooooooooooo wooooooooooooo, bi+map

Bima map bima map, bi+map hey hey hey, bima map bima map, bi+map hey hey hey
Bibi map bima map, bi+map yeah yeah yeah, bima map bima map, bi+map hey hey hey
Bibi map bima map, bi+map yeah yeah yeah, bi+map bima map, bi+map I love you

*
video: maholo uchida, imai +oonz. edi+ and mix: Delaware.

nex+ song "Fashion Song"
+oonAr Show +op